• T.C. Millî Eğitim Bakanlığı .:. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

ÖNCELİĞİMİZ MATEMATİK

“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın!”
21.yüzyılın ilk çeyreğinde bireylere kazandırılması beklenen beceriler (problem çözme, eleştirel düşünme, iş birliği, iletişim, teknoloji ve bilgi okuryazarlığı, esneklik, olay ve durumlara uyum sağlayabilme vb.) eğitim alanında da yeniliğe gidilmesi ihtiyacını ortaya çıkardı. Böylelikle yenilikçi eğitim, yöntem ve uygulama arayış süreci başladı. Bu süreç, bireylerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığını eğitimde öğrenme-öğretme teori ve yaklaşımları açısından yeni arayışlara sevk etti (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2022).

Yapılan araştırmalara bakıldığında “Matematik her ne kadar hayatın tüm alanlarına girmiş olsa da çoğu öğrenci için matematik, yaşadıkları hayatla ilgisiz, teorik, zor ve sıkıcı bir ders olarak kabul edilmektedir.’’ (Aktaran Sezer – Evcan ve ark, 2020: 2). Oysa matematik, zihinsel fonksiyonların gelişimine katkı yapan, çok değişkenli fonksiyonlar perspektifinde olayları ve olguları daha objektif ve daha rasyonel bir şekilde değerlendirmemizi sağlayan, hayatı kolaylaştıran sistematik bir bilim dalıdır. Ayrıca matematik, diğer bilimlerin anlaşılmasında ve anlamlandırılmasında da önemli katkıları olan bir bilim olup yeniliğe ve gelişime sürekli açıktır. Bu nedenle, inovasyon odaklı bir anlayışla yapılacak matematik eğitimi ve öğretimi hem öğrenme hem de öğretim açısından faydalı olabilir (Dursun, 2015).

Projemiz; Millî Eğitim Bakanlığı, matematik dersi öğretim programında (MEB, 2018a) yetiştirmek istediği bireyleri tanımladığı gibi Öğrenmenin peşine düşen, araştıran sorgulayan, matematiksel düşünme tarzını geliştiren, bilgi ve becerilerin ev, iş yeri, eğitim ve öğretim ortamı gibi çeşitli bağlamlarda kullanabilen ve uygulayan bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nitelikte bireyler yetiştirmek için okul içi alanlar matematiksel bir dönüşüme girecek ve matematik atölyeleri oluşturulacaktır. Millî Eğitim Bakanlığının matematik seferberliği kararı doğrultusunda matematik öğretiminde yeni yaklaşımlar geliştirmek, öğrencilerin yaşamın içindeki matematiği görmelerini ve severek öğrenmelerini sağlamak amaçlarından yola çıkılarak okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerin dâhil olduğu “Önceliğimiz Matematik Projesi” oluşturuldu. Projenin hedef kitlesi, okul öncesinden ortaöğretime kadar öğrenmeye açık olan tüm bireyler olarak belirlenmiştir. Projemizin pedagojik alt yapısında matematik dersi farklı derslerle ilişkilendirilerek disiplinler arası yaklaşım benimsenmiştir. Jacobs’a (1989,8) göre disiplinler arası yaklaşım “Bir kavram, konu ya da tecrübenin incelenmesi için farklı disiplinlerin yöntem bilgisini işe koşan program anlayışı” olarak tanımlanmıştır. Apostel (1970, 25)’e göre; “İki ya da daha fazla disiplin arasındaki ilişki” şeklinde ifade edilmiştir. Bu yaklaşımla derslerin bütünleştirilerek anlatılması esastır (Karacaoğlu, 2011, 164). Projede “Okul Dışında Eğitim’’ olarak ifade edilen yaparak yaşayarak öğrenme ve aktif öğrenme (Sözer, 2013), matematik öğretiminde en sık kullanılan düz anlatım ve soru-cevap (Aktepe vd., 2015) gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra; bilgisayar destekli, yapılandırmacı, iş birlikli, probleme dayalı, drama ve oyunlarla öğrenme, kavram haritaları ve görselleştirme yoluyla öğrenme, tam öğrenme, problem çözme yöntemi gibi alternatif öğrenme yöntemleri ve teknikleri ile ilgili çalışmalara (Özkan ve Yalçınkaya, 2012) yer verilecektir.

Öğrencilerin hayatın her alanına hâkim olabilmesine, matematiksel fikirler geliştirmesine ve matematiği geleceğe taşımasına öncülük edecek Önceliğimiz Matematik Projesi’nin temelinde; öğrencilerin okullarında öğrendikleri matematiği evrenin her yerinde görebilmelerini sağlamak, öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerilerini geliştirmek ve uygulamak bulunmaktadır. Proje; matematik seferberliği gerekçeleri ışığında, öğrencileri teorik bilgi yığınından kurtarmayı, pratik yaşam becerileri sağlamayı, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi ve matematiksel yetkinliklerini artırmayı hedeflenmektedir (MEB, 2022).

Proje atölyeleri, PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) matematik okuryazarlığı uygulama içeriğinde yer alan yemek hazırlama, alışveriş yapma veya spor müsabakalarını izleme gibi öğrencinin aşina olduğu durumları ve soruların çözümlerini kolaylaştırmak üzerine kurulmuştur. Atölyeler, PISA (2022) araştırma verilerinde de ifade edildiği gibi öğrencilerin bildiklerinden nasıl anlam çıkaracaklarını, yeni ve alışagelmedik durumlar da dâhil olmak üzere matematik bilgilerini nasıl uygulayabileceklerini değerlendirme üzerine tasarlanmıştır. Öğrenciler bu atölyelerde bir projenin maliyetini hesaplama, ulusal istatistikleri yorumlama veya doğa olaylarını modelleme gibi mesleki, toplumsal ve bilimsel bağlamlara ilişkin hazırlanan PISA ve benzeri soruları daha rahat çözebileceklerdir. Süreç içinde öğretmenlerimiz yenilikçi yöntem ve tekniklerle desteklenen matematik atölye eğitimleri alacaklardır. Projemiz; Türkiye ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak kabul edilen 4. Hedef  ‘’Kaliteli Eğitim’’ doğrultusunda nitelikli eğitime katkı sunacağına inanılmaktadır.

Geleceğin Toplum 5.0’ını oluşturacak öğrencilerimiz, projemizin matematik elçileridir. Matematiğin anahtarı matematik elçileri olan öğrencilerimize verilecektir.


Önceliğimiz Matematik Proje Tanıtım Videosu için tıklayınız.

Önceliğimiz Matematik Projesi Sunu dosyasını İndirmek İçin Buraya Tıklayınız.

Önceliğimiz Matematik Projesi Kitapçığını indirmek İçin Buraya Tıklayınız.


Onceligimiz Matematik 2023-2024 yönergesi

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak çerezler kullanılmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz toplanıp işlenmektedir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı ve kişisel verilerinizi işlememizi kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı, Aydınlatma Metnimizi ve Kullanıcı Sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.